Contact

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die belastingadviesvoorartiesten.nl (hierna: “BvA”) verwerkt van haar cliënten. Indien je klant wordt van BvA of om een andere reden persoonsgegevens aan BvA verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevens in lijn met deze verklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: J.P.A. Tavenier,
Hoekerkade 119, 2725 AH Zoetermeer, info@belastingadviesvoorartiesten.nl, 0651717468.

2. Welke gegevens verwerkt BvA en voor welk doel
2.1 BvA verwerkt de volgende persoonlijke gegevens, indien van toepassing ook van de fiscale partner en van de kinderen:
– voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat
– adresgegevens
– telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
– burgerservicenummer, gegevens van het paspoort of ID-kaart
– btw-nummer, KvK-nummer, eventuele andere fiscale nummers
– financiële gegevens
– overige door de klant verstrekte gegevens die van belang kunnen zijn voor het in 2.2 genoemde doel

2.2 BvA verwerkt de in 2.1 genoemde persoonsgegevens voor het verzorgen van belastingaangiftes en de daarmee samenhangende handelingen.

2.3 Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is BvA verplicht een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs in haar administratie te bewaren.

2.4 BvA gebruikt je naam en e-mailadres om e-mail nieuwsbrieven te sturen met belangrijke informatie en herinneringen. Afmelding voor deze nieuwsbrieven is altijd mogelijk via de afmeldlink in de e-mail.

3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
BvA deelt je persoonsgegevens met de belastingdienst via het indienen van de belastingaangiftes. In het geval van contact met de belastingdienst kunnen persoonsgegevens verstrekt worden ter identificatie. Verder worden je persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij op uitdrukkelijk verzoek.

4. Bewaartermijnen
BvA verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal twee jaar na het beëindigen van je klantrelatie met BvA. In overleg kan deze termijn verkort of verlengd worden. Gegevens in documenten die onder de wettelijke bewaarplicht vallen, zoals facturen,worden bewaard voor ten minste voor de duur van deze bewaarplicht.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
5.1 Ter bescherming van persoonsgegevens heeft BvA passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
5.2 Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt BvA gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten, dataportabiliteit
6.1 Op verzoek is het mogelijk je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te ontvangen of te laten verwijderen. BvA zal snel reageren op dit verzoek.
6.2 Indien je vragen of klachten hebt over de wijze waarop BvA je persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen met de onder 1. genoemde verantwoordelijke.

7. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van belastingadviesvoorartiesten.nl bekend gemaakt.

 

Jan Paul Tavenier

Hoekerkade 119
2725 AH
Zoetermeer
06-51717468

info@belastingadviesvoorartiesten.nl